જાહેરનામું : નોન ટીચિંગ/૧ – તા. ૨૨/0૧/૨૦૧૭ ના રોજ આસિસ્ટન્ટ રજીસ્ટ્રાર, સિનીયર ક્લાર્ક તેમજ જુનિયર ક્લાર્કની જગ્યા માટે લેવાયેલ પરીક્ષા રદ્દ કરવા બાબત.

જાહેરનામું