જાહેરનામું-૧૦: ડૉ. અનિલ એસ. સોલંકી, પરીક્ષા નિયામક, શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી,ગોધરાના પદ પર હાજર થવા બાબત.

જાહેરનામું-૧૦