જાહેર નોટીસ : ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી વિસ્તારમાં આવેલ બોગસ સંસ્થા/કોલેજ અંગે.

જાહેર નોટીસ