પરિપત્ર:૫૧૨ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એનરોલ થયેલ વિધાર્થીઓના સેમેસ્ટર-૪ના પરીક્ષાના આવેદન પત્ર બાબત

512