પરિપત્ર નં-૧૧૧ : પરીક્ષા ફોર્મ અને ઇન્ટરનલ માર્કની ઓનલાઈન એન્ટ્રી અંગેના સોફ્ટવેરની તાલીમ બાબત.

પરિપત્ર-૧૧૧