પરિપત્ર : બી.એ., બી.કોમ., બી.એસસી., બી.સી.એ., બી.એસ.ડબ્લ્યુ. અને એલએલ.બી. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૪ ની ઇન્ટર્નલ માર્ક એન્ટ્રી બાબત.

પરિપત્ર : બી.એ., બી.કોમ., બી.એસસી., બી.સી.એ., બી.એસ.ડબ્લ્યુ. અને એલએલ.બી. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૪ ની ઇન્ટર્નલ માર્ક એન્ટ્રી બાબત.