પરિપત્ર-: બેચલર ઓફ આર્કિટેક્ચર સેમેસ્ટર-૨ અને ૪ ના પરીક્ષા આવેદન પત્ર બાબત.

પરિપત્ર