પરિપત્ર-૧૦૦૪ : નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર બી.બી.એ. સેમેસ્ટર-૧ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૦૪ : નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર બી.બી.એ. સેમેસ્ટર-૧ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.