પરિપત્ર-૧૦૦૫ : નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર એલએલ.એમ. સેમેસ્ટર-૧ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૦૫ : નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર એલએલ.એમ. સેમેસ્ટર-૧ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.