પરિપત્ર-૧૦૧૫ : અંગ્રેજી વિષયના અધ્યાપકોને ઉત્તરવહીઓના મૂલ્યાંકન/પરીક્ષણ માટે મધ્યસ્થ મુલ્યાંકન કેન્દ્ર ખાતે ઉપસ્થિત રહેવા બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૧૫ : અંગ્રેજી વિષયના અધ્યાપકોને ઉત્તરવહીઓના મૂલ્યાંકન/પરીક્ષણ માટે મધ્યસ્થ મુલ્યાંકન કેન્દ્ર ખાતે ઉપસ્થિત રહેવા બાબત.