પરિપત્ર-૧૦૧૮ : Accountncy, Commerce & Management અને Economics ના ઉમેદવારોએ DRAC પ્રેઝન્ટેશન, ઇન્ટરફેસ માટે ઉપસ્થિત રહેવા બાબત..

પરિપત્ર-૧૦૧૮