પરિપત્ર-૧૦૨૦ : Hindi, Sanskrit, Psychology, Law, Library & Information Science, Chemistry, History અને Education વિષયના ઉમેદવારોએ DRAC પ્રેઝન્ટેશન, ઇન્ટરફેસ માટે ઉપસ્થિત રહેવા બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૨૦