પરિપત્ર-૧૦૨૧ : Writing of Thesis and Research Paper : “A Skill” વિષય ઉપર એક દિવસીય રાષ્ટ્રીય કક્ષાના પરિસંવાદ બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૨૧ : Writing of Thesis and Research Paper : “A Skill” વિષય ઉપર એક દિવસીય રાષ્ટ્રીય કક્ષાના પરિસંવાદ બાબત.