પરિપત્ર-૧૦૨૨ : Physical Education વિષયના વિષયના ઉમેદવારોએ DRAC પ્રેઝન્ટેશન, ઇન્ટરફેસ માટે ઉપસ્થિત રહેવા બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૨૨