પરિપત્ર-૧૦૨૬ : English વિષયના ઉમેદવારોએ DRAC પ્રેઝન્ટેશન, ઇન્ટરફેસ માટે ઉપસ્થિત રહેવા બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૨૬