પરિપત્ર-૧૦૨૭ : અનુસુચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓને ટેબલેટ રજીસ્ટ્રેશન અંગેની ફી પરત કરવા બાબત. (પંચમહાલ)

પરિપત્ર-૧૦૨૭ : અનુસુચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓને ટેબલેટ રજીસ્ટ્રેશન અંગેની ફી પરત કરવા બાબત. (પંચમહાલ)