પરિપત્ર-૧૦૨૮ : ૨૬ નવેમ્બર૨૦૧૯ન રોજ બંધારણ દિવસની ઉજવણી અને ત્યારબાદની પ્રવૃત્તિઓના એક્શન પ્લાન બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૨૮