પરિપત્ર-૧૦૨૯ : સંવિધાન દિવસ(૨૬મી નવેમ્બર, ૨૦૧૯) તથા ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકર જયંતી )૧૪મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦) સુધી દર મહીને જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૨૯