પરિપત્ર-૧૦૩૧ : યુનિવર્સિટી સંલગ્ન બી.એડ. તથા એમ.એડ. કોલેજની કેન્દ્રીયકૃત પ્રવેશ પ્રક્રિયાની માહિતી મોકલવા બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૩૧