પરિપત્ર -૧૦૩૯ : શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન બી.પી.ટી. બી.એસસી. નર્સિંગ, પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસી. નર્સિંગ, બી.એચ.એમ.એસ. એમ.બી.બી.એસ., બી.ઓપ્ટોમેટ્રી, પી.જી.ડી.એમ.એલ.ટી, એમ.એસસી. નર્સિંગ તથા એમ.પી.ટી અભ્યાસક્રમના એનરોલ્મેન્ટ/રજીસ્ટ્રેશન બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૩૯