પરિપત્ર-૧૦૪૬ : બી.એ. (ફેશન ડીઝાઈન અને ઇન્ટીરીયર ડીઝાઈન) અભ્યાસક્રમના પરીક્ષા આવેદન પત્ર બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૪૬ : બી.એ. (ફેશન ડીઝાઈન અને ઇન્ટીરીયર ડીઝાઈન) અભ્યાસક્રમના પરીક્ષા આવેદન પત્ર બાબત.