પરિપત્ર-૧૦૫૨ : પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય વર્ષ બી.એચ.એમ.એસ. પુરક પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૫૨ : પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય વર્ષ બી.એચ.એમ.એસ. પુરક પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.