પરિપત્ર-૧૦૬૧ : માર્ચ/એપ્રિલ-૨૦૨૦ માં લેવાનાર સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૬૧ : માર્ચ/એપ્રિલ-૨૦૨૦ માં લેવાનાર સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા આવેદનપત્ર