પરિપત્ર-૧૦૬૨ : બી.આર્ક. સેમેસ્ટર-૧-૩-૫ અને ૭ના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.

B.Arch. Examination Form