પરિપત્ર ૧૦૬૩: જાહેરાત ક્ર. ૦૫/૨૦૧૮ અને ક્ર. ૦૧/૨૦૧૯ અન્વયે રજીસ્ટ્રારની જગ્યા માટે માન્ય તથા અમાન્ય ઉમેદવારોની યાદી બાબત

Circular 1063 registrar Recruit.