પરિપત્ર-૧૦૬૯ : બી.એ. ફેશન ડીઝાઇન અને ઇન્ટીરીયર ડીઝાઇન પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

Exam Center