પરિપત્ર-૧૦૭૩ : શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ની પુરક પરીક્ષાના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.

૧૦૭૩