પરિપત્ર-૧૦૭ : વિજ્ઞાન પ્રવાહની કોલેજોમાં અભ્યાસક્રમ સંદર્ભે પ્રાયોગિક કાર્યમાં વપરાતા આલ્કોહોલ અને અન્ય રસાયણો બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૭