પરિપત્ર-૧૦૯૪: શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન શિક્ષણ વિદ્યાશાખાની બી.એડ્./એમ.એડ્. કોલેજોએ સ્ટાફ પ્રોફાઈલ મોકલાવવા બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૯૪