પરિપત્ર-૧૧૨ : શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટીના પ્રથમ ખેલકૂદ રમતોત્સવ બાબત.

પરિપત્ર-૧૧૨