પરિપત્ર-૧૪૯ : વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ – ૨૦૧૭ ના ભાગરૂપ પ્રદર્શનની મુલાકાત લેવા બાબત.

પરિપત્ર-૧૪૯