પરિપત્ર-૧૫૧ આસિસ્ટન્ટ રજીસ્ટ્રાર, સિનીયર કલાર્ક તેમજ જુનિયર ક્લાર્કના કોલ લેટર અને હોલ ટીકીટ બાબત.

પરિપત્ર ૧૫૧