પરિપત્ર-૧૫૭ : આસિસ્ટન્ટ રજીસ્ટ્રાર, સિનીયર ક્લાર્ક અને જુનિયર ક્લાર્કની લેખિત પરીક્ષા બાબત.

પરિપત્ર – ૧૫૭