પરિપત્ર-૧૫૮ : આસિસ્ટન્ટ રજીસ્ટ્રાર, સિનીયર ક્લાર્ક તેમજ જુનિયર કલાર્કની પરીક્ષા બાબત.

પરિપત્ર-૧૫૮