પરિપત્ર-૧૬૧ કોમ્પયુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ માટે શોર્ટ લીસ્ટેડ ઉમેદવારોની યાદી – જુનિયર ક્લાર્ક

પરિપત્ર-૧૬૧  કોમ્પયુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ માટે શોર્ટ લીસ્ટેડ ઉમેદવારોની યાદી – જુનિયર ક્લાર્ક