પરિપત્ર-૧૬૫ પર્સનલ ઈન્ટરવ્યું માટે શોર્ટ લીસ્ટેડ ઉમેદવારોની યાદી – આસિસ્ટન્ટ રજીસ્ટ્રાર

પરિપત્ર-૧૬૫  પર્સનલ ઈન્ટરવ્યું માટે શોર્ટ લીસ્ટેડ ઉમેદવારોની યાદી – આસિસ્ટન્ટ રજીસ્ટ્રાર