પરિપત્ર-૧૬૬ : આસિસ્ટન્ટ રજીસ્ટ્રાર, સિનીયર ક્લાર્ક અને જુનિયર ક્લાર્કની જગ્યા માટે શોર્ટલીસ્ટ થયેલ ઉમેદવારોના કોલ લેટર બાબત.

પરિપત્ર-૧૬૬