પરિપત્ર ૧૬૯ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એનરોલ/એનલીસ્ટ થયેલ વિધાર્થીઓની સેમેસ્ટર-૨ ની પરીક્ષા બાબત.

પરિપત્ર ૧૬૯