પરિપત્ર-૧૭૭ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એનરોલ થયેલ વિધાર્થીઓના પરીક્ષા ફોર્મ બાબત.

પરિપત્ર-૧૭૭