પરિપત્ર-૧૭૯ : યુનિવર્સિટી કક્ષાની સેમેસ્ટર-૨ ની પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ બાબત.

પરિપત્ર-૧૭૯