પરિપત્ર-૧૮૦ : “ખાદી ફોર નેશન – ખાદી ફોર ફેશન” વિષય પર યુનિવર્સિટી કક્ષાની વકૃત્વ સ્પર્ધા બાબત.

પરિપત્ર-૧૮૦