પરિપત્ર-૨૦૨૧ : શોધયાત્રા અંતર્ગત જુદા જુદા વિષયપર શોધ કાર્ય સ્પર્ધાના આયોજન બાબત.

paripatra-2021