પરિપત્ર-૨૦૨૩ : બી.એડ./એમ.એડ. કોલેજના પ્રમુખશ્રી/મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી સાથે બેઠક બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૨૩