પરિપત્ર-૨૦૨૭ : શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ની સેમેસ્ટર-૨, સેમેસ્ટર-૪ અને સેમેસ્ટર-૬ ની પરીક્ષાના સબસેન્ટર બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૨૭