પરિપત્ર-૨૦૨૯ : વિજ્ઞાન, વાણિજ્ય, વિનયન, કાયદા અને શિક્ષણ વિદ્યાશાખાઓની પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષાઓની ઇન્ટર્નલ માર્ક એન્ટ્રી બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૨૯ : વિજ્ઞાન, વાણિજ્ય, વિનયન, કાયદા અને શિક્ષણ વિદ્યાશાખાઓની પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષાઓની ઇન્ટર્નલ માર્ક એન્ટ્રી બાબત.