પરિપત્ર-૨૦૩૦ : કોરોના વાયરસ અંગે રાજ્ય સરકારશ્રીની સુચના અનુસાર યુનિવર્સિટીએ લીધેલ પગલા બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૩૦