પરિપત્ર-૨૦૩૪ : જાહેરાત ક્રમાંક : ૦૧/૨૦૧૯ અન્વયે સિસ્ટમ મેનેજરની જગ્યા માટે માન્ય અને અમાન્ય અરજીઓ/ઉમેદવારીઓ બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૩૪ : જાહેરાત ક્રમાંક : ૦૧/૨૦૧૯ અન્વયે સિસ્ટમ મેનેજરની જગ્યા માટે માન્ય અને અમાન્ય અરજીઓ/ઉમેદવારીઓ બાબત.