પરિપત્ર-૨૦૩૮ : ટેન્ડરની ટેકનીકલ બીડ ઓપનીંગ તારીખ મોકૂફ રાખવા બાબત.

2038