પરિપત્ર-૨૦૪૭: યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ કોલેજો/સંસ્થાઓએ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૦૪૭