પરિપત્ર : ૨૦૫૨ પી.જી.ડી.એમ.એલ.ટી. અભ્યાસક્રમ ગુણ પુન:ચકાસણી બાબત

Letter Scan-1-2